Випасана България

Онлайн практика по Випасана

(for English see below)

Днешната ситуация с коронавируса създава предизвикателства за много от нас. По този повод започвам няколко инициативи, които се надявам да помогнат да се справим по-леко с трудностите.

Онлайн групова практика по медитация

Започвайки от 13-ти април всяка вечер ще провеждаме онлайн практика по медитация. Тя ще се провежда от 18:30 часа и ще продължава около час. След практиката ще можем да провеждаме и кратък разговор или лекция.

Практиката ще се провежда чрез видеоконферентна връзка. Ако желаете да се присъедините, можете да го направите на адрес: https://meet.jit.si/VipassanaBulgaria Можете да се свържете от смартфон или компютър. Ако използвате телефон, когато отворите връзката, ще бъде поискано от вас да изтеглите едно приложение.

Тази практика е подходяща за тези, които вече знаят как да медитират. Ако сте запознати с техниката на Аджан Тонг, тогава може да се включите и да практикуваме виртуално заедно. Ако знаете как да медитирате по друг метод, също сте добре дошли да се присъедините.

Онлайн уводни курсове по медитация

Ако желаете да се научите да медитирате, това също е възможно. Можете да се свържете с мен на адрес contact@vipassana-bulgaria.com или на телефон +359889786822 и ще се уговорим за подходящо време. За целта ще ползваме отново видеоконферентна връзка. За да научите нашата техника ще е необходимо да се видим онлайн веднъж за около 90 минути.

Домашен ретриит

Който от вас желае да задълбочи практиката си може да проведе домашен ретриит с мен. Вие ще трябва да практикувате за определено време всеки ден и ще трябва да се чуваме веднъж седмично. Този ретриит може да продължи около 3 месеца.

Дана

В будистката традиция не е прието да се изисква заплащане срещу учения. Вместо това разчитаме на принципа на щедростта, който на пали, езика на Буда, се нарича “дана”. Учителят, без да изисква нищо в замяна, дава на ученика това, от което се нуждае, от сърце, желаейки доброто му. По същия начин ученика има възможност да даде на учителя това от което той се нуждае, от сърце, и желаейки доброто на учителя си. Така учител и ученик практикуват и развиват в себе си своята собствена щедрост и добронамереност, и се научават да преодоляват множество негативни качества на ума, които всеки от нас носи.

По тази причина аз не изисквам заплащане за тези курсове, които организирам. По принцип бих бил признателен на вашата щедрост, обаче, в момента нямам възможност да приемам парични дарения тъй като не съм наясно с данъчните последствия от това. Покрай извънредното положение с коронавируса, обаче, съм сигурен, че всеки от вас има възможност да помогне по някакъв начин на хората около него, които са засегнати, или да дари средства или консумативи на различните организации, които се нуждаят от това. Нека това, което нормално бихте желали да дадете на мен, отиде за целите на преодоляването на сегашната ситуация.

Today’s Coronavirus situation is challenging for many of us. On this occasion, I am launching several initiatives that I hope will help ease the difficulties.

Online Group Meditation Practice

Starting from April 13 we will be conducting an online meditation practice every night. It will start at 6:30 pm Sofia time and will last for about an hour. After the practice, we will can also have a short talk or lecture (which will probably be mostly in Bulgarian).

The practice will be conducted via videoconferencing. If you would like to join, you can do so at: https://meet.jit.si/VipassanaBulgaria You can connect from a smartphone or computer. If you use a phone when you open the connection, you will be asked to download one application in order to join.

This practice is appropriate for those who already know how to meditate. If you are familiar with the technique of Ajahn Tong, then you can join us to practice virtually together. If you know how to meditate by another method, you are also welcome to join.

Online introductory meditation courses

If you want to learn to meditate, this is also possible. You can contact me at contact@vipassana-bulgaria.com or telephone +359889786822 and we will arrange an appropriate time. To this end, we will again use video conferencing. To learn our technique, it will be necessary to see each other online once for about 90 minutes.

Home retreat

Anyone who wants to deepen their practice can have a home retreat with me. You will have to practice for a fixed amount of time each day and will have to call me once per week. This retreat can last about 3 months.

Dana

In Buddhist tradition, it is not accepted to require payment against scholars. Instead, we rely on the principle of generosity, which in Pali, the language of the Buddha, is called * “dana” *. The teacher, without asking for anything in return, gives the student what they need, from a pure heart, wishing them well. In the same way, the student has the opportunity to give to the teacher what he or she needs, from the heart, and with good wishes towards their teacher. Thus, the teacher and the student practice and develop in themselves their own generosity and goodwill, and learn to overcome the many negative qualities of mind that each of us carries.

For this reason, I do not charge for those courses I organize. In principle, I would appreciate your generosity, however, at the moment I am unable to accept donations as I do not understand the tax implications of this. However because of the current Coronavirus emergency, I am sure that each of you has the opportunity to help in some way the people around you, or to donate funds or supplies to the various organizations that need it. Let what you would normally like to give me go for the purpose of overcoming the present situation.