Випасана България

Курс по медитация в Боровец / Meditation course in Borovets

(For English see here)

Това лято ще се проведе двуседмичен курс по Випасана медитация в традицията на Махаси Саядо и Аджан Тонг. Курсът ще се проведе от 1-ви до 15-ти август в хотел Бор, в Боровец.

Регистрация

Можете да се регистрирате за курса като попълните следния формуляр.

Описание

В курса ще се практикува Сатипатана Випасана медитация по традицията на преподобния Аджан Тонг Сиримангало. Тази техника се базира на будистката традиция и се практикува днес в манастири в Тайланд. Тя представлява интензивен вариант на традицията на Махаси Саядо. Участниците ще се тренират да развиват вниманието си по време на периоди на седяща и ходеща медитация, чрез наблюдаване на четирите основи на осъзнатостта: тяло, усещания, ум, умствени обекти. Участниците ще се учат на базата на техните собствени директни наблюдения, без да се очаква от тях да приемат или отхвърлят каквито и да са религиозни вярвания.

Курсът по медитация е индивидуален. Вие ще се срещате всеки ден с вашия учител, който ще следи прогреса ви и ще ви дава нови упражнения.

Аджан Тонг

79737754_1951362455009286_1044685910681059328_n

Преподобният Аджан Тонг Сиримангало беше главният учител по Випасана медитация в Северен Тайланд и един от най-уважаваните учители в Тайланд. Методът му за медитация придобва широко разпространение в целия свят, особено в Северен Тайланд. Аджан Тонг беше ръкоположен като млад монах на 12-годишна възраст и като пълен монах на 20 години.

През 1954 г. той е поканен в храма Ват Махадхату в Банкок, където завършва основно обучение Випасана медитация, последвано от 2 години и 7 месеца допълнителна практика в Бирма под ръководството на преп. Махаси Саядау.

За следващите 50 години Аджан Тонг преподаваше Випасана и ръководеше над 50 храма и медитационни центрове в Северен Тайланд и по света. Той почина на 13-ти декември, 2019 година.

Учители

Цанко Матев

tzanko

Цанко медитира от 2011 година, когато завършва в Германия основния курс по медитация в традицията на Аджан Тонг. През 2013, 2015, и 2016 г. той преминава обучения за учител по медитация във манастира Ват Чомтонг в Тайланд под ръководството на Танат Чиндапорн. Танат е дългогодишен ученик на Аджан Тонг и ръководител на отдела за чуждестранни медитатори към манастира Ват Чомтонг. През 2016 година, Цанко получава от Аджан Тонг разрешение да преподава Випасана медитация.

Продължителност и условия на курса

Курсът ще ще се проведе от 1-ви до 15-ти август.

Препоръчваме на всички нови участници да присъстват на курса от начало до край. Тези, които вече са завършили курса поне веднъж могат да дойдат и да изкарат 10-дневен ретрийт. Ако желаете да дойдете и да практикувате само за няколко дена, без да завършвате целия курс, това също ще бъде възможно.

По време на курса участниците се съгласяват да следват 8-те будистки правила:

 • ще се въздържам от убиване
 • ще се въздържам от вземане на неща, което не са ми дадени
 • ще се въздържам от всякакви сексуални действия
 • ще се въздържам от погрешна реч
 • ще се въздържам от приемането на алкохол и наркотици
 • ще се въздържам от ядене след 12 часа
 • ще се въздържам от пеене, танцуване, носене на бижута, от козметика и забавления
 • ще се въздържам от използването на удобни легла (по-време на курса се спи 6 часа на ден)

След началото на курса всички участници ще практикуват „благородно мълчание“.

Моля носете със себе си:

 • Будилник и таймер (не на мобилния телефон)
 • Удобни дрехи (за предпочитане бели или светли на цвят)
 • Чехли, термос за чай, пари за дарения
 • Възглавница за медитиране и постелка или одеяло
 • Цветя за церемонията по откриването (бели или светли на цвят)
 • Предпазни маски и дезинфектант

Цена

На края на курса участниците ще имат възможност да дадат дарение за учителя. Участниците сами решават дали и колко да дадат.

Освен това участниците ще трябва да покрият разходите за провеждане на курса, които ще бъдат 45 лв. на ден. При регистрация ще изискваме капаро от 20 лв. на нощувка (280 лв. за целия престой). Капарото е необходимо за да можем да резервираме стаите в хотела. Останалата част от сумата ще бъде платена на хотела в деня на настаняване.

Ако желаете да участвате в курса, но имате финансови затруднения, моля посочете това по време на регистрацията. Липсата на средства не е пречка да участвате в курса.

По-долу можете да се запознаете в детайли с разходите по организация.

Мерки свързани с КОВИД-19

При провеждането на курса ще бъдат взети всички необходими мерки за безопастност свързани с текущата пандемия. Молим участниците да предвидят да вземат със себе си предпазни маски и дезинфектант за ръце.

Отговорност

Учителят и организаторите не носят отговорност за телесни или умствени увреждания, които могат да възникнат по време на курса.

This summer a two-week course in Vipassana meditation will take place in Bulgaria, in the tradition of Mahasi Sayadaw and Ajahn Tong. The course will be held between August 1st and August 15th at hotel Bor in Borovets.

Registration

You can register for the course by filling out the following form.

Description

The students of the course will be practicing Satipattana Vipassana meditation in the tradition of the venerable Ajahn Tong Sirimangalo. This technique is based on the Buddhist tradition and is practiced today in monasteries in Thailand. It is an intensive form of the Mahasi Sayadaw technique which is a traditional form of Buddhist meditation. Participants will be trained to develop their mindfulness during periods of sitting and walking meditation using the four foundations of mindfulness: body, feelings, mind and mind objects. Participants will learn based on their own direct observations, without expecting them to accept or reject any religious beliefs.

Each participant will be guided individually. You will meet every day with your teacher who will monitor your progress and will give you new exercises.

Ajahn Tong

79737754_1951362455009286_1044685910681059328_n

The Venerable Ajahn Tong Sirimangalo was the head Vipassana meditation teacher of north Thailand and one of the most respected teachers in Thailand. His meditation method has become widespread throughout the world, especially in northern Thailand. Ven. Ajahn Tong was ordinated as a young monk at the age of 12 and as an adult monk aged 20.

In 1954 he was invited to the Wat Mahadhatu temple in Bangkok where he completed basic training in vipassana meditation, followed by 2 years and 7 months of further practice in Burma under Ven. Mahasi Sayadaw.

For the next 50 year he taught Vipassana and lead over 50 temples and meditation centers in north Thailand and the world. He passed away on the 13th of December 2019.

Teachers

Tzanko Matev

tzanko

Tzanko has been practicing since 2011, when he completed the basic course in the tradition of Ajahn Tong in Germany. In 2013, 2015, и 2016 he took teacher training in the monastery Wat Chomtong in Thailand under the guidance of Thanat Chindaporn. Thanat is a long term student of Ajahn Tong and is the head of the international section of the meditation center at Wat Chomtong. In 2016 Tzanko received authorization from Ajahn Tong to teach Vipassana meditation.

Duration of the course and conditions

The course will be held from August 1st until August 15th.

If you are a new student we recommend that you stay for the entire duration of the course. If you have completed the course already you can stay for a 10-day retreat. If there are enough rooms available we will also accept meditators who wish to practice for several days only and not finish the course.

During the course participants agree to follow the following 8 Buddhist precepts:

 • I will refrain from killing
 • I will refrain from taking things that are not given to me
 • I will refrain from all sexual activity
 • I will refrain from false speech
 • I will refrain from taking alcohol and drugs
 • I will refrain from eating after 12 o’clock
 • I will refrain from entertainment (dancing, singing, reading, etc.) and from wearing jewelry or cosmetics
 • I will refrain from using high or luxurious beds (during the course you will sleep at most 6 hours per day)

After the start of the course all participants will practice noble silence .

Please bring with you:

 • Alarm clock and timer (not in the mobile phone)
 • Comfortable clothing (preferably white or light in color)
 • Slippers, thermos for tea, money for donations
 • Meditation pillow and meditation mat or blanket
 • Flowers for the opening ceremony (white or light in color)
 • Masks and disinfectant

Cost

At the end of the course you will be able to give a donation to the teacher. You decide by yourself if you should give anything and how much.

We will also ask the participants to cover the costs for organizing the course. The cost will be 45 lv. per night (40 lv. goes to the hotel and 5 lv. is used for other expenses). At registration we will require you to pay 20 lv. per night in advance (280 lv. for the whole stay). This payment is necessary so that we can book the hotel rooms. The rest of the money will be paid to the hotel at the day of your arrival.

If you wish to participate in the course, but you have financial difficulties, please say so on the registration form. Lack of funds is not an obstacle for participating in the course.

Measures related to COVID-19

During the course we will take all necessary safety measures required by the health authorities. We ask the participants to bring with them enough masks and disinfectant.

Liability

The meditation teachers and the organizers cannot be held liable for any physical or psychological damages that can arise due to participation in the course.